Kallelse Vårmöte 2024

Välkomna till vårmöte 2024

När: Onsdagen den 27 marsTid: Kl 18:30Var: Hullsta Gård, SollefteåVi ser gärna att man anmäler deltagande i förväg pga inköp av fika. (Inget måste)Anmälan gärna senast 25 mars 18:00 till kansli@sollefteagk.se

Föredragningslista:

Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1 Fastställande av röstlängd för mötet.2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.3 Fastställande av föredragningslista.4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.6 a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,6 b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.11 Övriga frågor (information och diskussion).

//Styrelsen